Az adatkezelő neve:
Papirosz plusz kft., cégjegyzékszám: 07-09-004875

Az adatkezelő címe:
2091 Etyek, Hősök tere 8.

Elérhetőség:
papiroszplusz@gmail.com

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

Adatvédelmi irányelvek

Az Adatkezelő (Impresszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Papirosz plusz kft. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti – cookie szabályzat elfogadása, vásárlás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató jóváhagyása. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor, amelyet az Adatkezelő tulajdonos kizárólag rendelésfelvétel során gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat.

Rendelés teljesítésének céljából az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

  Adatkezelés időtartama

  • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
  • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

  Adattovábbítás

  Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat – a szükséges mértékben – továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

  • Adatfeldolgozás
  • Jogi képviselet
  • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
  • Kézbesítés
  • Könyvelés
  • Követeléskezelés
  • Számlázás

  Adatfeldolgozók

  Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát – a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

  Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

  • Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

  Az Érintett elfogadja e hozzájárulás szerint a kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

  Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

  A weboldal üzemeltető tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában:

  • Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft. : 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6, telefon: 06 76 / 575-023 – adatvédelmi nyilatkozat link

  Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon

  Az Adatkezelő megbízásából külső szolgáltatók nem gyűjt, és nem kezel személyes adatokat.

  A webanalitikai szolgáltató az Adatkezelő megbízásából a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni. Az alkalmazott adatkezelési irányelveket a https://policies.google.com/privacy?hl=hu oldalon ismerheti meg.

  A személyes adatok törlése

  Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

  A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a papiroszplusz@gmail.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat.

  Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Bagi István, 2091 Etyek, Hősök tere 8. vagy írjon a papiroszplusz@gmail.com e-mail címre.

  Fogalmak

  Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

  Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

  Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

  Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

  ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

  Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, onpne azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturáps vagy szociáps azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

  Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közpk, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

  Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

  Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

  Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://papiroszplusz.hu weboldal látogatói

  Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

  Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

  Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

  Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

  Személyes adat: az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik.

  Szolgáltatás:az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

  Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://papiroszplusz.hu és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai